Kaş Deniz ve kıyı Alanları Koruma, Geliştirme ve Yönetim Projesi

Kaş Deniz ve kıyı Alanları Koruma, Geliştirme ve Yönetim Projesi

Kaş denizel alanı özelinde yapılacak çalışma ile bölge su kalitesindeki değişimin ve değişime sebep olan nedenlerin öğrenilmesi; alınması gerekli somut önlemlerin belirlenmesi ve ileriye yönelik yapılacak projeksiyonlar yardımıyla alternatif senoryaların oluşturulması sağlanarak; kirletici türlerinin, insan sağlığı ile varsa tehlikedeki türleri etkilememesi ve sağlıklı bir ekosistemi devam edebilmesine imkan verecek koşulların oluşumunu sağlamaktır


Problem Tanımı

Antalya ekonomisi “3T” olarak adlandırılan, “Turizm, Tarım ve Ticaret” sektörleri üzerine yoğunlaşmıştır. Kaş Bölgesi’nin ise sosyo-ekonomik yapısı turizm ve tarım üzerine konumlanmış olup deniz alanında balıkçılık, dalış turizmi ve tur tekne turizmi en önemli gelir kaynaklarıdır.

Kaş körfezinin yarı kapalı bir körfez olması, güneyinde Meis adası ve irili ufaklı birçok kayalığın bulunması sebebiyle açık deniz dalga ve akıntılarından büyük ölçüde korunmaktadır. Bu durum, sakin denizi, sıcak iklimi, bozulmamış doğası ile birlikte Türkiye’nin en önemli turistik bölgelerinden biri olmasını sağlamaktadır. Ancak körfezin yarı kapalı olması aynı zamanda turistik tesislerden ve yerleşim yerlerinden bırakılan atık sular ile körfez sularının kolayca kirlenmesine de sebebiyet vermektedir

Kaş körfezine, Kaş ilçesinden deşarj edilen endüstriyel atıklar, tarım arazilerinden gelen kimyasal kirlilik, deniz taşımacılığından meydana gelen kirlilik, bölgede tüm kıyı boyunca yayılan turistik tesis ve yerleşim yerlerinden denize bırakılan atık sular nedeniyle körfez sularında meydana gelen çevresel bozulma, bölgenin ekolojik dengesini bozmakta, denizdeki canlı kaynakların yaşam alanlarını tahrip etmektedir. Bu durum bölgenin en önemli geliri olan turizm gelirlerini de negatif yönde etkilemektedir.

Kaş atık su arıtma tesisi, Çukurbağ Yarımadasının girişinde yer alır. Yaklaşık 25.000 nüfusa eşdeğer bir atık su arıtma tesisi, İller Bankası projesi olarak 2006 yılında yapılmış ve işletmeye alınmıştır. Tesis, giriş suyuna yağmur suları karıştığından tam kapasite ile çalışamamaktadır. Aynı zamanda Çukurbağ Yarımadası’nda bulunan yapılar için mevcut arıtma tesisi yeterli değildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Atık su arıtma tesisinin yeri ÖÇKB sınırları dışında olduğundan, bu arıtma tesisinden öncelikli olarak sorumlu değildir.

Çözüm

Gerek bölgenin ekonomik yapısının korunması ve geliştirilmesi ve gerekse ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve yükümlülükler ile ortaya çıkan bu proje kapsamında yürütülen faaliyetler:

  • Veri hazırlama - Envanter tarama(bölgede geçmişte yapılmış araştırma çalışmalarının taranması ve derlenmesi) ve sahadan elde edilen verilerin bütünleştirilerek modellemeye girdi hazırlama işlemidir.
  • Saha ölçüm çalışmaları - Projenin kalibrasyon amacıyla gereksinim duyduğu ölçümleme hizmetleri
  • Düzenli su analiz çalışması
  • Sayısal model kalibrasyon ve uyarlaması
  • Raporlama