HYDROTAM-3D Yenilenebilir Enerji Tahmini

Türkiye kıyıları için rüzgar ve dalga enerji tahmini için firmamız tarafından Türkiye Rüzgar ve Dalga atlası geliştirlmiştir.


Dalga enerjisi, rüzgar enerjisinin suya potansiyel ve kinetik enerji şeklinde transfer olması ile ortaya çıkmaktadır. Enerji dönüşümü için rüzgarın hızı, esme süresi, dalga kabarma uzaklığı belirleyicidir. Dünya elektrik tü̈ketiminin önemli bir yüzdesinin karşılanmasında dalga enerjisinin faydalı olacağı bilimsel kaynaklarda yer alan bir gerçektir. Özellikle üç tarafının denizlerle çevrili olduğu ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle bu enerji kaynağından yararlanmıyor olması önemli bir kayıptır.

Türkiye kıyılarında dalgalar ve denizel akıntılar temel olarak rüzgar etkenlidir. Dalga ve akıntı enerjisi denize aktarılan rüzgar enerjisine bağlıdırlar. Dalga ve akıntı enerji potansiyelinin tahmini ve yatırıma dönüştürülmesi için denizel alanda rüzgar, dalga ve akıntı iklimlerinin doğru olarak modellenmesi büyük önem taşımaktadır. Dalga yüklerinin hesaplanabilmesi için düzensiz deniz yüzeyinin (ya da rastsal dalga yüksekliklerinin zamana göre değişimlerinin) matematiksel olarak modellenmesi gerekmektedir. Bu modelleme dalga enerji spektrumu kullanılarak yapılmıştır. Düzensiz deniz dalgalarının, farklı yön ve frekanstaki sonsuz sayıda düzenli (sinusoidal) dalganın süperpozisyonundan meydana geldiği varsayılabilir. Bu düzenli dalgaların frekanslarına karşılık gelen enerji dağılımları grafiğine dalga enerji spektrumu denir. Bir başka deyişle, dalga enerji spektrumu, toplam dalga enerjisinin değişik frekanslardaki dalgalara dağılımı olarak yorumlanabilir

AVIUM A.Ş. tarafından geliştirilmiş, %100 Yerli teknolji YETI Dalga Enerji Dönüştürücü Sistem: